.

.

.

آآخرین ویرایش ۴فروردین  ۱۳۹۶

برای همسرم  ۴ سال قبل تشخیص بیماری دمانس فرونتو تمپورال دادند.  ۲ سال قبل از آن هم رفتارش برای من قابل توجیه نبود.  این بیماری چقدر طول می کشد؟  من چگونه می توانم به مراقبت از او ادامه دهم؟ 

پرسش فوق امروز توسط نازنین مطرح شده بود.    ادامه مطلب

    

مراقبت از مراقبت کننده

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=873