↑ Return to فهرست مطالب

Print this برگه

مراقبت از مراقبت کننده

مقالات این بخش به نیاز هازهای یاور اصلی بیمار می پردازد. در صورتیکه یاور اصلی از سلامت فیزیکی و روحی کامل برخورذار نباشد،  کار مراقبت از بیمار دچار اختلال می شود که می تواند مشکلات فراوانی برای بیمار و خانواده وی به همراه داشته باشد.

.

.

چگونه از دیگران کمک بگیریم؟

گروههای پشتیبان

راههای کمک رسانی به یاور اصلی بیمار

سلامت مراقب

سخنی با فامیل بیمار – فرسودگی و از کار افتادن مراقب

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?page_id=1565