↑ Return to فهرست مطالب

Print this برگه

ایمنی دارویی

 

در این فصل به مسایل ایمنی دارویی پرداخته ایم.

مصرف درست دارو، و مقدار و زمان مصرف آن، باید همواره طبق دستور پزشک باشد. از خود درمانی و کم و زیاد کردن مقدار دارو جداً خود داری کنید. 

 

 

ایمنی دارویی

خوراندن دارو

ساماندهی دارو

مکمل‌های غذایی و نقش آنها در تغذیه سالمندان

 

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?page_id=718