↑ Return to فهرست مطالب

Print this برگه

برنامه ریزی مراقبت

برنامه ریزی مراقبت از بیمار را به منظور بهتر کردن کیفیت زندگی وی و آسایش خاطر بیشتر مراقب، در همه زمینه ها انجام دهید. مراقبت بدون داشتن برنامه، مانند راه رفتن در تاریکی است. کارهای مهم ممکن است فراموش شود و کیفیت زندگی بیمار را کاهش دهد.

برنامه ریزی را هر چه زودتر شروع کنید و آنرا در روند زندگی نیمار وومراقبت از وی نهادینه کنید.     

 

 

برنامه روزانه و هفتگی

ثبت وقایع روزانه

برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار در منزل      

برنامه ریزی مراقبت کردن از بیمار، خانه سالمندان  

 

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?page_id=735